You are here
Home > Устав

COPY Устав_Благ_орган_Младшая корзина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Установчих зборів

1 від «03» листопада 2015 року

Благодійної організації «Харківський обласний благодійний фонд в підтримку молодіжного баскетболу «Молодший кошик»

_____________________ К.Л. Концевий

_______________ О.П. Толокнєєва

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Харківський обласний благодійний фонд в підтримку молодіжного баскетболу «Молодший кошик»

Україна, м. Харків

2015 рік

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Харківський обласний благодійний фонд в підтримку молодіжного баскетболу «Молодший кошик» (далі – Фонд) створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками та учасниками.

  2. Фонд діє на підставі законодавства України, а також Статуту.

  3. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

  4. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю відповідно до вимог законодавства України. Фонд від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права, бере на себе зобов’язання, є стороною у судах і третейських судах в Україні та в юрисдикційних органах інших держав.

  5. Фонд має відокремлене майно і самостійний баланс. Фонд відкриває рахунки в національній та іноземних валютах у банківських установах в установленому законодавством порядку.

  6. Фонд має печатку, що містить його повне найменування, штампи і бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджує Правління.

  7. Фонд має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність.

  8. Фонд може бути засновником підприємств і організацій, через які здійснюється господарська діяльність, що забезпечує фінансування заходів, спрямованих на виконання завдань Фонду, а також Фонд може надавати благодійну допомогу шляхом надання послуг (виконання робіт).

  9. Місцезнаходження Фонду: Україна, м. Харків, 61103, вул. Дерев`янка буд. 7, кв. 182.

  10. Фонд має повне найменування:

 • українською мовою – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Харківський обласний благодійний фонд в підтримку молодіжного баскетболу «Молодший кошик»;

 • російською мовою – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНІЙ ФОНД В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНОГО БАСКЕТБОЛА «МЛАДШАЯ КОРЗИНА»;

 • англійською мовою – CHARITABLE ORGANIZATION “KHARKIV REGIONAL CHARITABLE FOUNDATION TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF youth BASKETBALL «junior BASKET».

II. МЕТА, ЦІЛІ ТА СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ ФОНДУ.

  1. Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах: спорту та фізичної культури, освіти, охорони здоров’я, екології, охорони довкілля, розвитку територіальних громад та у інших сфера, що не заборонені діючим законодавством України.

  2. Цілями Фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права в указаних сферах, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

  3. Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання:

   1. сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на розвиток та фінансування фізичної культури та спорту в Україні;

   2. надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури.

   3. стимулювання проведення в Україні чемпіонатів з баскетболу шляхом фінансової та іншої матеріальної підтримки юридичних і фізичних осіб, які беруть участь в таких чемпіонатах, а також сприяють популяризації баскетболу серед населення України та в світі.

   4. інші завдання, які можуть бути передбачені у внутрішніх програмах Фонду, які затверджуються Загальними зборами Фонду.

  4. Предметом діяльності Фонду за для досягнення мети та виконання статутних завдань є:

   1. популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети, статутних завдань та символіки;

   2. надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду;

   3. участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними завданнями;

   4. участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту, за необхідності інших сфер діяльності, визначених законодавством України про благодійну діяльність;

   5. участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Фонду;

   6. отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;

   7. проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу;

   8. встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці (в т.ч. міжнародній) у сферах розвитку фізичної культури та спорту;

   9. направлення за кордон, у відрядження, для прийняття участі в будь-яких програмах, для направлення на стажування і на перепідготовку спеціалістів, які приймають участь в процесах поліпшення спортивного та оздоровчо-фізкультурного «клімату» України, реформування економіки та забезпечення умов сталого економічного розвитку спорту в Україні, зокрема в баскетболі або вже мають відповідний досвід, з метою навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, благодійних і громадських організацій за кордоном, участі в переговорах, виставках, чемпіонатах, встановлення ділових контактів тощо.

III. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ

БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ.

3.1. Відповідно до законодавства України і Статуту Фонд здійснює благодійну діяльність у таких формах:

3.1.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

3.1.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3.1.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

3.1.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

3.1.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

3.1.6. публічний збір благодійних пожертв;

3.1.7. управління благодійними ендавментами;

3.1.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

3.1.9. проведення благодійних аукціонів, розіграшів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

3.1.10. відшкодування витрат бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у пунктах 3.1.1 – 3.1.9 Статуту.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ФОНДУ.

  1. Для здійснення статутної діяльності Фонд має право в установленому порядку:

   1. укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, а також громадянами та громадськими об’єднаннями;

   2. представляти і захищати свої права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах та юрисдикційних органах інших держав;

   3. самостійно визначати форми, об’єкти, бенефіціарів, а також обсяг, місце (територію) і строки надання благодійної допомоги;

   4. бути засновником (учасником) міжнародних і національних спілок, асоціацій та інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Фонду;

   5. організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій, а також іншого майна для виконання статутних завдань Фонду;

   6. бути отримувачем гуманітарної допомоги;

   7. створювати і припиняти відокремлені підрозділи Фонду на території України та інших держав;

   8. засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи (заклади) та організації, а також бути суб’єктом видавничої діяльності без мети одержання прибутку;

   9. здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду;

   10. встановлювати почесні відзнаки і винагороди Фонду для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань;

   11. самостійно визначати умови оплати праці працівників і посадових осіб Фонду у відповідності до законодавства України;

   12. здійснювати благодійні програми (проекти) самостійно або разом з іншими благодійниками;

   13. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Фонду;

   14. бути суб’єктом інформаційних відносин згідно з законодавством України у сфері інформації, пропагувати ідеї, символіку, мету та статутні завдання Фонду.

  2. Фонд має право здійснювати інші права, визначені законодавством України про благодійні організації.

  3. Фонд зобов’язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про свою діяльність. Учасники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені Законодавством України.

V. УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ФОНДІ.

  1. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які надали Фонду фінансову чи іншу майнову допомогу та висловили бажання стати учасником фонду.

  2. Учасниками Фонду можуть бути юридичні особи приватного права, які надали Фонду фінансову чи іншу майнову допомогу та прийняли рішення про участь у діяльності Фонду та призначили уповноваженого представника.

  3. Членство в фонді припиняється, за рішенням Загальних зборів, без згоди виключеного, з підстав: недотримання членом Фонду статутних вимог, вчиненні дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги

  4. Учасники Фонду мають право:

   1. брати участь у статутній діяльності Фонду, тимчасових і постійних допоміжних органах;

   2. надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду;

   3. вносити пропозиції і заяви на розгляд органів управління Фонду;

   4. мати вільний доступ до рішень органів управління, звітів та іншої інформації про діяльність Фонду;

   5. мати інші права, передбачені статутом та законодавством України.

  5. Учасники Фонду зобов`язані:

   1. сприяти Фонду в здійсненні його статутних завдань, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Фонду

   2. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;

   3. дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка визнається конфіденційною;

   4. подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання статутних завдань.

VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ.

  1. Органами управління Фонду є:

   1. Вищий орган управління – Загальні збори Фонду;

   2. Постійно діючий виконавчий орган – Правління Фонду;

   3. Наглядова Рада Фонду.

  2. Органи управління Фонду мають право створювати і припиняти постійні і тимчасові допоміжні органи за напрямами діяльності Фонду, затверджувати положення про ці органи, призначати і замінювати їх членів. Члени указаних органів (окрім Загальних зборів) не зобов’язані бути учасниками Фонду.

  3. Повноваження членів органів управління Фонду може бути припинено в будь-який час за рішенням Загальних зборів на підставі:

1) письмової заяви члена органу управління;

2) вчинення дій, які дискредитують, завдають шкоди Фонду;

3) вчинення інших дій, які суперечать програмним та статутним принципам Фонду, законодавству України;

4) вчинення дій, які завдають майнової шкоди Фонду.

5) невиконання членом органу управління посадових обов’язків.

6.4. Якщо окремі члени органу управління письмово повідомили до початку засідання про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо). У випадку проведення письмового опитування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів органу управління. Члени органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування у термін, що не перевищує двох робочих днів з дати надсилання питання.

VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ФОНДУ.

  1. Загальні збори є вищим органом управління Фонду, який складається з учасників Фонду або уповноважених представників таких учасників.

  2. Загальні збори є колегіальним органом управління Фондом, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань діяльності Фонду.

  3. Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік або можуть бути скликані позачергово будь-яким членом Правління Фонду, або членом Наглядової ради, або на вимогу не менш ніж третину, від загального складу Фонду, учасників.

  4. Забезпечення проведення Загальних зборів покладається на Правління Фонду.

  5. Порядок денний Загальних зборів затверджується Правлінням Фонду. Порядок денний може бути змінений або доповнений за ініціативою члена Правління або учасника Загальних зборів Фонду безпосередньо на засіданні Загальних зборів.

  6. Голова та секретар Загальних зборів призначаються Правлінням або обираються на засіданні Загальних зборів.

  7. При голосуванні кожен учасник Фонду має один голос, засідання Загальних зборів визнаються правочинними, якщо в них беруть участь більше 2/3 загальної кількості учасників Фонду.

  8. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини учасників, визначених п.7.7. цього Статуту.

  9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

   1. затвердження Статуту Фонду та змін до нього;

   2. затвердження основних напрямів діяльності і благодійних програм Фонду;

   3. обрання і відкликання складу Правління та Наглядової Ради Фонду;

   4. ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду;

   5. затвердження звітів Наглядової Ради, зокрема, щодо виконання благодійних програм і цільового використання майна Фонду;

   6. затвердження рішень про участь Фонду у спілках та інших об’єднаннях.

VIII. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ.

  1. Правління є постійно діючим виконавчим органом управління Фонду.

  2. Правління призначається Загальними зборами, у складі Голови правління та не менше ніж двох членів Правління, строком на три роки.

  3. Основною формою роботи Правління є засідання, які проводяться по мірі необхідності але не менше одного разу на пів року.

  4. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління та оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми членами Правління.

  5. Правління правомочне приймати рішення, з будь-яких питань, окрім тих, які визначено виключною компетенцією Загальних зборів. Зокрема, до компетенції Правління Фонду відноситься:

   1. керівництво діяльністю Фондом в період між Загальними зборами, прийняття рішення з усіх питань, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Фонду.

   2. скликання та підготовка Загальних зборів Фонду, у тому числі за ініціативою, як самого Правління Фонду, так і за ініціативою будь-якого члена Фонду та члена Наглядової ради Фонду та затвердження порядку денного Загальних зборів Фонду, обрання у разі необхідності Голови та Секретаря засідання Загальних зборів.

   3. організація виконання рішень Загальних зборів Фонду;

   4. управління майном та коштами Фонду, прийом добровільних внесків та пожертв;

   5. затвердження зразків символіки Фонду;

   6. затвердження внутрішніх положень Фонду;

   7. подання пропозицій Загальним зборам Фонду про внесення змін до Статуту Фонду;

   8. звітування про діяльність Фонду перед Наглядовою радою та Загальними зборами Фонду;

   9. вирішення будь-яких інших питань, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Фонду;

   10. прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб за участю Фонду, затвердження та підписання від імені Фонду статутних документів таких організацій, прийняття рішень щодо діяльності таких юридичних осіб;

   11. прийняття рішень про створення та припинення діяльності філій, представництв Фонду;

   12. призначення та звільнення керівників філій, представництв Фонду;

   13. прийняття рішень про членство в інших благодійних організаціях та прийняття учасників Фонду.

IX. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ.

  1. Голова правління — є вищою посадовою особою Фонду, що керує його поточною діяльністю, між засіданнями Правління Фонду, відповідно до законодавства України, Статуту Фонду, а також рішень Загальних зборів Фонду та Правління Фонду.

  2. Голова правління, призначається Загальними зборами Фонду, у складі Правління Фонду, строком на три роки.

  3. Голова правління має повноваження:

   1. з забезпечення виконання рішень органів управління Фонду;

   2. офіційного представництва Фонду без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та інших державах;

   3. призначати тимчасового заступника і надавати доручення та розпорядження іншим особам на виконання дій від імені Фонду;

   4. укладати договори та здійснювати інші правочини від імені Фонду;

   5. відкривати і закривати рахунки Фонду в банках та інших фінансових установах;

   6. право підпису банківських та інших фінансових документів;

   7. на затвердження штатного розпису, прийняття і звільнення працівників, організацію їх роботи, видання наказів, розпоряджень та інструкцій, обов’язкових для працівників Фонду;

   8. на прийняття рішень щодо інших поточних питань діяльності Фонду, а також здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Фонду, що не суперечать законодавству України про благодійні організації.

X. НАГЛЯДОВА РАДА.

  1. Наглядова Рада є органом, який має контролюючі та консультативні повноваження щодо діяльності Фонду. Наглядова Рада здійснює перевірку і контроль за фінансовою діяльністю Фонду, а також створених Фондом підприємств, установ та організацій, та контролює цільове використання майна Фонду.

  2. Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової Ради, визначається Загальними зборами Фонду.

  3. Засідання Наглядової Ради проводяться не рідше, ніж один раз на рік. Позачергове засідання Наглядової Ради Фонду скликається Головою Наглядової Ради Фонду.

  4. Наглядова рада уповноважена приймати рішення, якщо в ії засіданні беруть участь більше половини членів. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів.

  5. До компетенції Наглядової Ради належить: здійснювати контроль за цільовим використанням коштів і майна Фонду, проведення ревізій фінансової діяльності фонду, формувати та подавати на затвердження Загальних зборів звіти, баланси, висновки щодо діяльності Фонду, здійснювати інші контролюючі функції, які визначаються Загальними зборами.

XI. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ФОНДУ.

  1. Фонд може мати на праві власності або інших речових правах рухоме і нерухоме майно (в тому числі житлові і нежитлові приміщення і транспортні засоби), кошти в національній та іноземних валютах, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Фонду.

  2. Джерелами формування доходів та майна Фонду можуть бути:

   1. кошти і майно, які надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування;

   2. пасивні доходи відповідно до законодавства України;

   3. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

   4. благодійна допомога, гуманітарна і технічна допомога, які надходять відповідно до міжнародних договорів;

   5. кошти і майно, які надходять від основної діяльності Фонду відповідно до Статуту та законодавства України.

  3. Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого учасника Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Стаття XII. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

  1. Фонд та створені ним установи, підприємства, організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, подають статистичну, фінансову та іншу звітність, реєструються у визначених законом державних органах та установах, вносять до бюджету та цільових державних фондів платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

  2. Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна Фонду для здійснення благодійної діяльності.

  3. Фонд складає і надає спеціальні звіти благодійникам або їх правонаступникам на підставі їх письмових запитів у порядку, встановленому Наглядовою Радою або правочинами благодійників.

  4. Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від нього благодійну допомогу, про використання указаної допомоги.

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ.

  1. Зміни до Статуту Фонду затверджує окремим рішенням Загальних зборів.

  2. Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

XIV. ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ.

  1. Припинення Фонду може проводитися шляхом його злиття, поділу, приєднання, перетворення або ліквідації у порядку, визначеному законодавством України і Статутом.

  2. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів про злиття, приєднання, поділ або перетворення Фонду. Загальні Збори визначають правонаступників Фонду, до яких в установленому законодавством порядку передається сукупність прав та обов`язків Фонду. Правонаступниками Фонду не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.

  3. Підстави та порядок примусової ліквідації Фонду і звернення стягнень на її кошти та інше майно визначає законодавство України, та здійснюється на підставі рішення суду.

  4. Добровільна ліквідація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Фонду, яке визначає порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства України.

  5. Правління Фонду у випадку добровільної ліквідації виконує функції ліквідаційної комісії Фонду, якщо Загальними зборами не буде призначено іншого органу.

  6. Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Фонду з дня її призначення. Ліквідаційна комісія виступає в судах і виконує інші дії від імені Фонду, що припиняється.

  7. Активи Фонду, що залишилися після розрахунків з кредиторами Фонду під час його ліквідації, передаються одній чи кільком благодійним організаціям.

  8. У випадках, визначених законом, або у випадку відсутності благодійних організацій, які дають згоду на прийняття активів Фонду під час його ліквідації, ці активи спрямовуються до Державного бюджету України.

  9. Фонд є таким, що припинився, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

ЗАСНОВНИКИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

_________________________ К.Л. Концевий

_________________________ О.П. Толокнєєва

Top